ABC Nedir?

ANARŞİST KARA HAÇ NEDİR?
Bizler, birçok Anarşist gibi, hapishanelerin (yönetici sınıfların faydaları dışında) hiçbir faydalı işleve hizmet etmediğine ve devlet ile beraber ortadan kaldırılmaları gerektiğine inanıyoruz. Liberal hapishane reformcularından ve Uluslararası Af Örgütü [Amnesty International] gibi gruplardan iki temel şekilde ayrılmaktayız: birincisi, bizler, hem hapishane sisteminin hem de onu yaratan toplumun ortadan kaldırılmasına inanıyoruz, ve tüm inisiyatiflerimizi bunu aklımızda bulundurarak başlatıyoruz; ikincisi, devletsiz ve sınıfsız bir topluma ulaşmak için doğrudan direnişe inanıyoruz. Uluslararası Af Örgütü gibi gruplar sözde şiddet içeren eylemler yapmaktan suçlanan birisini desteklemekte tereddüt ederler; böylece de tahakküme karşı direnen ve kendini savunmak için eline silah alan, veya devrimci bir ayaklanma sırasında [buna katılan] birisinin desteklenecek değerde olmadığını ima ederler. Mesaj açıktır: direnmeyin. Bizim mesajımızın bunun tam tersidir, ve desteklemeye çalıştığımız şey budur. Bizlerin, liberalizm ve bireycilik veya yasalcılık karşısında  Anarşizme bağlı olmamız, ortak [özelliğimizdir]. Anarşist hareket adına yapılan eylemlerden dolayı gözaltına alınan, yakalanan, tutuklanan ve devletin türlü baskılarına maruz kalan herkesi savunuyoruz.

Hapishane çalışmasının dışında, ABC grupları pek çok şekilde bu tutukluların da dahil olduğu daha geniş bir direnişi örgütlemeye uğraşırlar. Eğer Devlet'in örgütlü baskısını etkin bir şekilde göğüsleyecek ve yenilgiden sakınacaksak, Anarşistlerin militan bir şekilde örgütlenmesi gerçek gereksinimini görüyoruz. Bizler, kendimizi mücadeleden soyutlayarak yalnızca hapishane reformu için çalışmaya [takılıp kalmayarak], Anarşist direniş hareketinin büyümesi ve gelişmesinin zorunlu bir parçası olarak --ABC gibi-- Anarşist savunma örgütlerinin kurulması gerektiğine inanıyoruz.

Anarşistler olarak bizler, kendi yaşamlarımızın kontrolünü yeniden kendi elimize almanın ve karşılıklı dayanışma ile işbirliğine dayanan bir toplum yaratmanın bir aracı olarak, işyerinde, okullarda, topluluk içinde ve sokaklarda doğrudan eylemenin ve kolektif örgütlenmenin geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz.

KURTULUŞ İÇİN ÇALIŞMAK 
Bizler, yönetici sınıfları daimi kılmak dışında hapishanelerin hiçbir işlevinin olmadığına inanıyoruz. Bizler yine, özgür toplumun anti-sosyal suçlarla uğraşmanın alternatif, etkili yollarını bulması gerektiğine inanıyoruz. Ancak, anti-sosyal suçlarda bir azalmanın gerçekleşmesi, ekonomik, toplumsal ve siyasi sistemlerimizde önemli değişikliklerin buna eşlik etmesiyle olanaklı hale gelebilir (ve böylece hapishanelerin ortadan kaldırılması gerçekçi bir seçenek haline gelebilir). Bu koşullar, hem anti-sosyal suçun hem de hapishane sisteminin sebeplerinin altında yatan köklerdir. Bizim temel amacımız bu asli nitelikteki değişimleri gerçekleştirmektir. Bizler, ırk veya cinsiyete dayalı ayrımcılık ve tahakkümün olmadığı, sınıfsız bir toplum için uğraşıyoruz. Ancak toplum içerisinde bu değişiklikleri ortaya çıkarmak için gerekli olan kök [taban] hareketlerini inşa etmek yeterli değildir, bunları savunabilmemiz de gereklidir. ABC, hareketlerimiz adına eylemler yürütülmesi nedeniyle yakalanan veya yargılananları savunur.

TUTSAK EYLEMCİLERE DESTEK
ABC  anarşist tutsakların mücadelelerini sahiplenmeyi, duyurmayı ve desteklemeyi amaçlar. Dayanışmamızı şekillendirmemiz her bireyin durumuna bağlıdır. Bazılarına mali ya da maddi destek göndeririz. Bazılarıyla posta yoluyla bağlantı içinde oluruz, ziyaret ederiz, siyasi yazın sağlarız ve strateji ile taktikleri tartışırız. Tutsakların hareketin geri kalanından ayrı düşmemesi için elimizden gelen her şeyi yaparız. Bizler, tutsaklar yararına, yasal davalarla ilgilenen savunma komitelerinin yararına veya diğer gereksinimleri [karşılamak amacıyla] para yardımı toplarız; desteklediğimiz tutsaklarla dayanışmak amacıyla eylemler veya kamuoyu kampanyaları düzenleriz. Bizler tutsakları direnişimizin aktif bir parçası olarak görürüz; ve süren mücadeleye tekrar bağlanan bir bağlantı işlevi görerek, onların geçmiş ve potansiyel desteklerini sürdürmelerine çabalarız. Gerek hapisteki gerekse dışarıdaki eylemciler arasında iletişimin artması, eylemleriniz yüzünden yargılansanız bile hareketin sizi terk etmeyeceği güvencesini sağlayarak diğer eylemcileri cesaretlendirir: kendi başımızın çaresine bakacağız. ABC sayesinde, direnişe yönelik  bir destek oluşturuyoruz.

DİRENİŞİ SAVUNMAK
Tutsakları destekleme çalışması dışında ABC, birçok şekilde bu tutukluların da dahil olduğu daha geniş bir direnişi örgütlemeye uğraşır. Eğer Devlet'in örgütlü baskısını etkin bir şekilde göğüsleyecek ve yenilgiden sakınacaksak, oldukça organize olmamız gerektiğini görüyoruz. Uluslararası ABC ağının tek bir kozu vardır:  dayanışma.

UNUTMAYIN: BİZ HALA BURADAYIZ


Çeşitli ABC grupları, hangi tutsakların destekleneceğine ve neler yapacağımıza, vakaları tek tek inceleyerek karar verir. Bu gruplar, siyasi/siyasallaşan tutsaklara bu bizim direnişi inşa etme bağlılığımıza denk düştüğü için-- öncelik verirler. Hapsedilmenin kendisi "siyasi" bir şey olmasına rağmen, bu gibi tutsaklar özellikle inançları ve eylemleri yüzünden tutulmaktadırlar. Uluslararası Af Örgütü'nün aksine bizler, direnişin hangi eylemlerinin kabul edilebilir hangilerinin edilemez olduğu yargısında bulunmayız: şiddet içermemesi desteğin bir koşulu değildir. Siyasi tutsakları destekleyen diğer örgütlerin aksine, hapishane deneyimiyle "siyasileşen" ve ardından hapishanede örgütleyici hale gelenleri de kapsarız. Çoğu "siyasileşen" tutsak aktivizmlerine cevap olarak artan tacizlere maruz kalmaktadır.
ANARŞİST KARA HİLAL İstanbul (Anarchist Black Crescent İstanbul) Deklarasyonu 
Denetim ve gözetim aygıtının en somut ve saldırgan hali olan devlet, cezaevleri ile yarattığı kapatılma mekanizmasını yaşamın bütün bir alanına müdahale etme aracı olarak kullanıyor. Okullarda, kışlalarda ya da işliklerde yarım kalan ‘’hizaya getirme’’, ‘’kalıba sokma’’ gibi denetim mekanizmalarını cezaevleri ile tamamlamaya çalışıyor. Özellikle siyasi tutsaklar söz konusu olduğunda kapatma mekanizması, yani devlet, siyasi özneleri düşman, yok edilmesi veya ıslah edilmesi gereken tehlikeli bedenler olarak görüp hasmane kapatılma uygulamalarına başvuruyor.  Çünkü cezaevleri, tabiatı gereği, devlet otoritesinin belirlediği çizgiler dışına çıkıldığında olabileceklerin gösterildiği bir tür gözdağı aracı, dolayısıyla da bir denetim aracıdır. Bu bağlamda cezaevleri öznelerin devlete itaat sürecinin sağlanmasını üstlenen baskı mekanizmalarıdır. Cezaevi sürecinde siyasi mahkûm, cezanın vücut bulduğu yerdir; ancak bu süreç kapatılan öznenin daha ötesini, yani toplumun bütün katmanını kuşatan, devlet otoritesinin çizdiği çizginin dışına çıkılınca neler olabileceğine yönelik bir mesajdır da. 
Bu yüzden biz anarşistler, yönetici sınıfın faydası dışında hiçbir faydalı işleve hizmet etmeyen hapishanelerin devletle beraber ortadan kaldırılmaları gerektiğine inanıyoruz. Bizler, devletin en korkunç yüzü hapishane sisteminin ve onu yaratan toplumsal ilişkilerin ortadan kaldırılması gerektiğini savunuyoruz. Devletsiz bir toplum için kendi varlığını ortaya koyan, tahakküme karşı direnen, doğrudan eyleme girişen, kendini ve yoldaşlarını savunmak için silahlanan ve ayaklanan isyancı, anarşist ve tüm özgürlükçü tutsakların desteklenmesi gerektiğinin altını çiziyoruz. Anarşist ve diğer anti-otoriter tutsaklara vurgu yaparak, tüm politik tutsaklarla dayanışma, kötü durumları üzerine dikkat çekmeyi amaçlıyoruz. Anarşist ve politik tutsaklarla kuracağımız bağlantı ve edinilen bilgiler sayesinde, dışarıdan anarşist bir direniş ve destek hareketini İstanbul’da başlatmayı hedefliyoruz. Liberalizmin sultasında, düzeni ve yasal formu ön plana çıkarmak için direnişi pasifize etmeye çabalayan politikalar üreten, cezalandırma sistemini onayan ve geliştiren resmi insan hakları örgütlerinin ve cezaevlerine yönelik reform talebinde bulunanlardan farklı olarak devletle olan bağları koparmayı arzuluyoruz. 
Anarşist Tutsaklara Mektuplaşma  
ABC İstanbul olarak gerek doğrudan anarşist tutsaklarla gerek devletin tahakküm aygıtı hapishanelerde politikleşen özgürlükçü tutsaklarla dayanışma içerisinde olmaktan yanayız. Dayanışmanın şekillenmesi her bireyin içinde bulunduğu şartlarla belirlenir. Dayanışma mektuplaşmaktan, mali ve maddi desteğe, tutsak yakınlarıyla iletişimden, her tür konuda danışma ve yardım talebine cevap vermeye, tutsaklarla dayanışma adına gösteriler ve eylemlerle kamuoyu kampanyaları oluşturmaktan, tutsak sorunlarını ön plana çıkaran tartışmalar organize etmeye, farkındalık yaratan film gösterimlerinden kitap yollanmasına kadar geniş bir yelpazeye yayılabilir. ABC İstanbul, anarşist dayanışmanın unutmak değil, gerektiğinde hatırlamak ve yanında olmak olduğunu bilir. İlk planda dünyadaki ve Türkiye’deki anarşist ve özgürlükçü tutsaklarla iletişim ağını kurmak için mektuplaşmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Duyguların ve düşüncelerin bildiğimiz en ilkel yöntemlerinden olan mektup, duygu zerresi içermeyen, tamamlanmamış sözcüklerle kurulan mekanik iletişim çağının sığlığında dostluğa ve dayanışmaya dair sahici, içten ve hapishane düzleminde tek iletişim yöntemidir. Yayınlayacağımız anarşist ve özgürlükçü tutsak listesindeki isimlere yazacağınız mektuplar gerek Türkçe ve gerekse diğer dillere çevrilip hapishanelerdeki tutsaklara yollanacaktır. ABC İstanbul, kapatılan anti-otoriter ve anarşist tutsakların dışarıdaki dili, sözü olmak için vardır. 
Karşılıklı Bir Paylaşım: Kitap Transferi 
ABC İstanbul’un oluşturmaya başladığı kitap arşivi tüm anarşist ve özgürlükçü tutsaklara açıktır. Tek taraflı bir paylaşımdan çok her anarşist ve özgürlükçü birey ve tutsaklardan gelecek kitaplara da açık olan ABC İstanbul kitaplığı ekonomik, toplumsal, siyasi sistemlerin yarattığı eşitsizliği anlamaya ve tartışmaya açan bir farkındalık yaratmak istemektedir. Oluşturduğumuz yazınsal taban ve paylaşımla her türden ırk, cins, tür ayrımcılığı ve tahakkümün olmadığı özgür bir dünyayı hayal ediyoruz. Devletin örgütlü şiddeti ve baskısı karşısında ezilmemek ve mücadele etmek için her anarşist bireyin birbirine ihtiyacı var. Kendisine meydan okunduğunda tüm gücüyle adaletsiz bir şekilde Şilili bir öğrenciyi vuran, Fransız bir köylünün tarlasını yakan, Meksikalı bir kadını darp eden, Kürt köylerini bombalayan, İspanyol bir yoldaşı hapseden, Yunanistanlı bir eylemciyi tutuklayan, Türkiye hapishanelerindeki tutsaklara işkence eden devlet karşısında dayanışma ve karşılıklı yardım direnişin anahtarıdır. Tarlabaşı’ nda bulunan Kerem Kamil Koç Kütüphanesi bu bağlamda tutsaklara açıktır.  
Hukuksal Destek 
ABC İstanbul iktidarın hedef aldığı veya doğrudan eylemlerle iktidarı hedef alan ve devlet baskısı nedeniyle tutuklanan, gözaltına alınan anarşist, anti otoriter tutsakları destekler. Gözaltılara ve tutuklamalar karşısında hukuksal destek verir, gerektiğinde avukat desteği sağlar. Dışarıda, sürecin örgütlenmesini sağlamaya çalışır. Ayrıca herkesin tek başına devletin baskı aygıtlarına karşı hukuksal anlamda hazır olmasını bir gereklilik olarak görür, bu nedenle zaman içerisinde bireylerin bu konularda yetkinleştirilerek hukukun baskı aygıtları karşısında kendini savunabilecek donanıma sahip olmalarını sağlamayı amaçlar. Ancak bu amaçların gerçekleşmesi için hukuksal konularda bilgi sahibi kişilere ihtiyaç vardır.  Şu anda öngörülemeyen bir zaman süreci içerisinde amaçlanan hukuki desteği de sağlamak amaçlarımız arasındadır. 
Reform değil, yıkım! temel mottomuzdur. Mahkûmlar cezaevlerinden, hayvanlar barınak ve laboratuvarlardan, işçiler fabrikalardan, öğrenciler okullardan kurtulana, son hücre yıkılana son kafes kırılana dek! 
ABC İstanbul 
Hücrelere Ateş!

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder